Aby zobaczyć swoje ceny po rabacie, zarejestruj się
ul. Szarotki 10, 43-303 Bielsko-Biała
+48 570 680 580
Dane rejestrowe


Dane rejestrowe
Login

Hasło

ko

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO B2B MFP PAPER Sp. z o.o.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Sklep internetowy https://www.mfppaper.pl (dalej jako Sklep) prowadzony jest przez MFP PAPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bielsko-Biała, ul. Szarotki 10, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000569125, nr NIP 6423191128, REGON: 362127065 (dalej jako MFP PAPER)

§ 2.

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów znajdujących się w aktualnej ofercie asortymentowej MFP PAPER jedynie przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą (Klient), którzy w dowolnej formie zdeklarowali chęć dokonywania zakupów poprzez Sklep. Minimalna wartość zamówienia wynosi 700 PLN netto. Zamówienia o niższej wartości nie będą realizowane.

§ 3.

Zawartość Sklepu (towar z podaną ceną brutto) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ofertę klienta, która wymaga akceptacji Sklepu. Klient nadto zamiast oferty może złożyć zapytanie ofertowe w odniesieniu do konkretnego produktu znajdującego się w ofercie Sklepu.

§ 4.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

§ 5.

Podane przy produktach ceny są wyrażone jako ceny netto. Zamówienie za wymagane minimum 700 PLN netto oznacza wysyłkę zamówionego towaru na koszt MFP PAPER  (przesyłka kurierska DHL lub GLS).

 

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW ORAZ DOSTAWA

§ 6.

Sklep służy do dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży pomiędzy MFP PAPER i Klientem) za pośrednictwem sieci Internet (protokół http). Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania), aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem. Strony sklepu dostosowane są do przeglądania przy rozdzielczości ekranu minimum 800 x 600 pikseli.

§ 7.

Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą (potwierdzona przesłaniem skanu dokumentów firmowych), którzy wyrazili chęć zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i którym MFP PAPER przydzielił konto w Sklepie (nadanie nazwy użytkownika, loginu i hasła). Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczy dostaw do siedziby Klienta wynikającej z danych posiadanych przez MFP PAPER. W wykonaniu umowy stosuje się prawo polskie. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie danych go identyfikujących w Sklepie osobom trzecim, w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień.

§ 8.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sklepu. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zarejestrowanie Klienta w Sklepie dostępnym pod adresem podanym w §1 oraz aktualność danych Klienta, za których prawdziwość ponosi w pełni odpowiedzialność.

§ 9.

Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową oraz poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

§ 10.

MFP PAPER oraz Sklep nie odpowiadają za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi).

§ 11.

Wysyłając zamówienie ze strony www Sklepu Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Sklep jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji.

§ 12.

Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta otrzymują bieg następnego dnia roboczego. Klient może zamówić towar znajdujący się w sklepie o specyfikacji tam podanej. Realizacja przyjętego zamówienia rozpocznie się z chwilą zaksięgowania na koncie MFP PAPER i wynosi do 5 dni roboczych. Potwierdzenie otrzymania zamówienia dostaje Klient mailem wraz z informacją o numerze listu przewozowego. Klient jest zobowiązany do wskazania konkretnego dystrybutora.

§ 13.

Za niedopuszczalne uznaje się wpisywanie przez Klienta w uwagach do zamówienia jakichkolwiek merytorycznych zmian do przedmiotu zamówienia takich jak np. kolor, rozmiar, rodzaj itp. Wprowadzenie takich zmian uważa się za bezskuteczne, co oznacza, iż Klient dokonał zamówienia towaru o specyfikacji opisanej w Sklepie (jego zamówieniu).

§ 14.

Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie wypełnionych w całości formularzy zamówienia. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody MFP PAPER.

§ 15.

Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w wartościach netto (bez podatku VAT). Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt zamówienie nie będzie realizowane, a umowa uznana będzie za nie zawartą.

§ 16.

Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia z żądaniem jest równoznaczne z upoważnieniem MFP PAPER do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy. Klient niniejszym upoważnia MFP PAPER do wysyłki faktury emailem, bez podpisu wystawcy, bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w formacie PDF.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 17.

Każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin sklepu”.

§ 18.

Zmiany wprowadzone w Polityce Prywatności nie mogą doprowadzić do pogwałcenia zasady, iż Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich Klientów/użytkowników.

§ 19.

Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

DANE OSOBOWE

§ 20.

Dane osobowe klienta: imię, nazwisko, firma, adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail oraz telefon kontaktowy wprowadzane są do systemu sprzedaży  w chwili w której Klient zgłasza wolę dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu. Klient zobowiązany jest na bieżąco weryfikować poprawność danych i zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w tej mierze.

§ 21.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez MFP PAPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Rybniku, ul. Wodzisławska 358, KRS:0000569125,

NIP: 6423191128, REGON: 362127065 zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.). Dane wykorzystane będą w celu realizacji zawartych umów sprzedaży. Klient został pouczony o prawie wglądu do tych danych, żądania ich zmiany oraz usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne.

§ 22.

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Brak takiej zgody nie wpływa na obowiązek realizacji zamówienia przez Sklep.

PŁATNOŚCI

§ 23.

Termin płatności ustalany jest indywidualnie z każdym klientem. Informacja o sposobie płatności zawarta jest w potwierdzeniu e-maili przesyłanym po złożeniu zamówienia Termin realizacji systemowo ustalany jest dla poszczególnych zamówień i widoczny jest w zakładce zamówienia . Sklep akceptuje płatności dokonane przelewem na konto bankowe sklepu podane w treści faktury VAT. W tytule płatności należy podać numer faktury VAT. Sklep może:

 • wstrzymać realizację zamówienia (zamówień);
 • zablokować możliwość dokonywania zakupów przez Klienta

w przypadku opóźnienia w regulowaniu płatności lub przekroczenia limitu kredytu kupieckiego ustalonego przez MFP PAPER.

§ 24.

Z Klientami z którymi współpracujemy przez dłuższy okres dopuszczalna forma płatności to przedpłata. Sklep nie przewiduje wysyłki za pobraniem. Sklep nie przewiduje także płatności przelewem za pośrednictwem serwisów transakcyjnych.

 

REKLAMACJE I GWARANCJE

§ 25.

W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej przesyłkę. W razie uszkodzenia paczki, niezgodności towaru z umową, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia reklamacji pracownikowi firmy dostarczającej, a następnie za pośrednictwem Sklepu. Zastrzeżenia dotyczące stanu dostarczonej przesyłki powinny zostać zgłoszone osobie dostarczającej przesyłkę i wymagają spisania odpowiedniego protokołu reklamacyjnego. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego dokonywania odbioru ilościowego i jakościowego każdej partii dostarczonych towarów, a w razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, do zgłoszenia ich i wystąpienia z reklamacją przy dostawie.

Niezależnie od powyższych obowiązków Klient zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Sklepu reklamację na piśmie lub drogą e-mail.

§ 26.

Podstawą reklamacji jest dokument zakupu towaru paragon lub faktura VAT. Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez MFP PAPER.  W razie uwzględnienia reklamacji produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), Sklep zaoferuje do wyboru inny produkty, zaś w razie braku zgody na inny produkt zwróci kwotę otrzymaną od Klienta oraz wystawi korektę faktury VAT. Klient nie ma prawa odesłać towaru bez porozumienia ze Sklepem.

§ 27.

Zakupione i dostarczone towary są objęte gwarancją na okres dwuletni.

§ 28.

Klient nie może od umowy odstąpić, chyba że takie prawo wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami.

PRAWA AUTORSKIE

§ 29.

Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Sklepu chronione są prawami autorskimi Sklepu lub innych osób. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody MFP PAPER lub innego uprawnionego podmiotu jest zabronione.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

Sklep zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
 • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
 • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
 • przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego
 • zmiany treści niniejszego Regulaminu i wówczas wszelkie zamiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania zmian na stronie, https://www.mfppaper.pl

§ 31.

Dane przekazanie w wyniku wypełnienia arkusza rejestracyjnego są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

§ 32.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Regulamin podlega prawu polskiemu.

W przypadku spraw spornych rozstrzygane będą one przed właściwy Sąd miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

Inne

Szanowni Klienci:

Poniżej zasady regulujące zwroty towarów, prosimy o zapoznanie się z regulaminem i dostosowanie się do niego co znacznie ułatwi nam współpracę i pozwoli uniknąć niepotrzebnych niedomówień.

REGULAMIN ZWROTÓW TOWARÓW SEZONOWYCH MFP PAPER SP Z O.O.

 1. Zwrot towaru sezonowego dotyczy tylko towarów zakupionych na sezon świąt Bożego Narodzenia oraz świąt Wielkanocnych – zgodnie z przedstawiona ofertą na święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc.
 2. Zwrot tekstyliów z sezonu szkolnego dotyczy tylko dystrybutorów i hurtowni. Możliwość zwrotu obejmuje 20% zamawianego asortymentu.
 3. Zwroty dotyczą tylko i wyłącznie zamówień dystrybutorów i hurtowni – brak możliwości zwrotu towaru dla klientów sklepowych;
 4. Termin zwrotu asortymentu Boże Narodzenie upływa 15 lutego, asortymentu Wielkanocnego 30 kwietnia. Termin zwrotu tekstyliów upływa 15.10.
 5. Towar nie może być w jakikolwiek sposób oznakowany, lub posiadać jakichkolwiek śladów po oznakowaniu, metkowaniu;
 6. Towar nie może być zniszczony, zabrudzony, noszący ślady użytkowania;
 7. Towar musi być zapakowany w oryginalne opakowania MFP paper;
 8. Towar pakowany w opakowania zbiorcze zwracany jest tylko i wyłącznie w opakowaniach zbiorczych w szczególności pocztówki, reklamówki, worki, torebki ozdobne, papiery ozdobne, pudełka ozdobne;
 9. Zwrot towaru powinien być zgłoszony przedstawicielowi MFP paper, a spis asortymentu do zwrotu odesłany emailem w formacie xls do przedstawiciela wraz z informacją o ilości kartonów do zwrotu (każdy karton waga max 30kg) – zgłoszenie takie przekazane jest do magazynu MFP paper i przygotowywane jest zlecenie dla firmy kurierskiej na odbiór – informację o terminie odbioru klient otrzymuje od przedstawiciela; Nie odbieramy towaru na paletach!!!!
 10. Zestawienie towarów do zwrotu musi zawierać numer faktury do której będzie robiona korekta!!
 11. Dopuszcza się także możliwość odebrania zwrotu osobiście przez przedstawiciela MFP paper ;
 12. Faktura korygująca za oddany towar wystawiana jest po szczegółowym sprawdzeniu go na magazynie MFP paper i wysłana do klienta emailem oraz pocztą;
 13. Towary, które po sprawdzeniu na magazynie nie będą podlegały zwrotom np. będą niekompletne, ometkowane, oznakowane przez klientów lub zniszczone podczas transportu poprzez niewłaściwe ich zapakowanie zostaną zwrócone klientowi i nie będą ujęte na korekcie.

Nagrywam dane...

Kliknij aby zamknąć

Zamknąć
Chci nakupovat
Všechny produkty Produkty v komisi
Produkt jest częścią zestawu, nie ma możliwości zakupienia go pojedynczo. Czy chcesz dodać cały zestaw do koszyka?

Strona mfp.cz używa plików cookie.
Niektóre z tych plików są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, inne wykorzystywane są w celach statystycznych i marketingowych.
Wyrażasz zgodę, klikając przycisk “Akceptuje”. Kliknij przycisk “Ustawienia”, aby wprowadzić ustawienia.